วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ


วันที่  19 - 23  ธันวาคม  2562  นายวิเชียร  เอี่ยวเฮง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา  นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาต (ภาคเหนือ) ณ จังหวัดสุโขทัยวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประชุมกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

วันที่ 21  พฤศจิกายน  2562  เวลา  13.30  น.  นายวิชียร   เอี่ยวเฮง   ประชุมคณะกรรมการภาคี  4  ฝ่าย  โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา  เพื่อขอความเห็นชอบในการขอใช้งบประมาณจากคณะกรรมการ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่  21  พฤศจิกายน  2562  เวลา  09.00  น.  โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรึกษาหารือการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562  โดยมีคุณบุญเชิด  กลิ่นโกสุมภ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

Best Practice and Active Learning


วันที่ 22  กันยายน  2562  โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา   เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแม่ทะ 4 ดย นายสมบัติ  วงค์จันทร์แก้ว รกน.ผอ.โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา นำคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาง  เขต 2